(کسی که پول و وقت شما را هدر نمی دهد ، حرفه ایست - A Leaner , Meaner Professional)

متنی وارد نشده است.